Header Image

Vallprognos 2023
Temperaturkarta 2023 - så här gör man!
Klicka på en punkt på kartan. Du får upp ett diagram. I diagrammet finns två kurvor som beskriver temperatursummor för platsen. Den svarta, heldragna, ”normalkurvan” representerar den genomsnittliga utvecklingen för åren 1991-2020. Den gröna, streckade, ”prognoskurvan” representerar utvecklingen i år. Se mer om detta nedan.

Temperatursumman ger en bra bild av vallens utveckling fram till första skörd. Genom att jämföra prognoskurvan med normalkurvan får man en uppfattning om tidpunkten för årets första vallskörd förväntas skilja sig från normalåret. Blir det en tidig eller sen skörd?

Där genomsnittskurvan respektive prognoskurvan korsar den vågräta linjen i diagrammet uppnår temperatursumman 250 daggrader. Dessa datum finns angivna som normalskörd samt prognos ovanför diagrammet. Prognosdatum ska tolkas som den tidpunkt när skörden bör vara avslutad för att ge ett högkvalitativt vallfoder, lämpligt till mjölkkor.

Prognosprover
Nedanför diagrammet redovisas analysresultat från prover som samlats före skörd i det län som prognosplatsen tillhör. Proverna sorteras efter provtagningsplats och provtagningsdatum. Det går också att sortera proverna endast efter datum. Det går även att få fram en lista över alla analyser som är gjorda i landet. Det är många företag och organisationer som organiserar provskördar. De finns med i listan bland de företag och organisationer som är deltagare och finansiärer av projektet Vallprognos.se.

Hur fungerar temperatursumman?
Varje klickbar punkt på kartan representerar en väderstation som automatiskt och kontinuerligt levererar uppgifter om temperaturen. Beräkning av temperatursumman för respektive plats på kartan börjar första dagen av fem dagar i rad då dygnsmedeltemperaturen överstiger +5º C. Dygnsmedeltemperaturen definieras som medelvärdet mellan högsta och lägsta värdet under ett dygn. Att man börjar räkna vid +5º C beror på att växtligheten på våren antas sätta igång först vid den temperaturen. Vid beräkning av temperatursumman dras därför 5º C ifrån varje enskilt dygnsmedelvärde. Det erhållna gradtalet för varje dygn läggs sedan samman till en temperatursumma som växer över tid. Om dygnsmedeltemperaturen för en viss dag understiger +5º C påverkas inte temperatursumman för den dagen.

Prognoskurvan baseras på insamlade data fram till aktuellt datum, därefter SMHI:s väderprognos de 10 närmast följande dagarna och därefter historiska medelvärden för att räkna fram kurvan till 250 daggrader.

Hur kan man använda temperatursummor?
Då temperatursumman uppnått 250 daggrader bedömer vi att den organiska substansens smältbarhet (OMD) är ca 76%, vilket motsvarar ca 11 MJ per kg ts, i timotej. Det kan anses vara en lämplig nedre gräns för ett högkvalitativt vallfoder till mjölkkor och därför är rekommendationen att skörden ska vara avklarad vid den tidpunkten.

Temperatursumman är en enkel men relativt tillförlitlig metod för att skatta utvecklingen av vallgrödor till första skörd. Det finns givetvis andra faktorer som styr tillväxten, främst nederbörd och solinstrålning men även vallens ålder, artsammansättning, jordart och gödsling. Genom att begränsa prognosen till första skörd då vattentillgången i marken är relativt hög är erfarenheten att prognosen ger en rimlig bild av om året är tidigt eller sent. Det ger en fingervisning om i vilken vecka man kan räkna med att skörda och det ger även en vägledning för när man ska börja klippa prognosprover.

Viktoria Ragnmark genomförde 2012 ett examensarbete där hon jämförde utfallet av provskördarna med det gradtal som gällde vid respektive skörd under flera år, baserat på data från vallprognos.se.

Tidigare års resultat
Det finns ett arkiv med tidigare års resultat och provskördar.

Pressbilder
Följande fotografier på vallskörd är fria att använda för publicering i tryckt och digital form för redaktionell nyhetsmedia.

Projektet Vallprognos
Projektet Vallprognos drivs av Inst. för Husdjurens Utfodring och Vård, SLU med deltagande av många företag och organisationer (se listan nedan). Programmering och utformning sköts av Telenomad AB (fd. Freefarm). För kontakt:

Bengt-Ove Rustas, SLU
Tele 018-671663
E-mail: bengt-ove.rustas@slu.se

Mattias Malmgren, Telenomad AB
Tele: 070 686 98 28
E-mail: mattias@freefarm.se